“Att kavla upp för solidaritet”

En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett
mottagarperspektiv

thumbnail of 1166

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation
och ansvar i relation till vaccination.

Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer.

Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare.

Huvudresultat: Resultatet av vår studie visar att social gemenskap och rädslan för socialt
utanförskap har stor betydelse kopplat till upplevd motivation att ta vaccin mot covid-19.
Vidare ser vi mönster som framställer hur motivationen också utgörs av aspekterna att skydda
samhället samt att skydda sig själv. Kopplat till upplevt ansvar visar resultatet på ett
förskjutet ansvar till myndigheterna och större organisationer för att skapa förståelse och
medvetenhet kring covid-19 och vaccination. Således ser vi mönster på hur det bland
respondenterna finns en rädsla för att sprida falsk information på grund av okunskap. Kopplat
till kampanjen finner vi resultat som pekar på en distinktion mellan att uppfatta kampanjen
som enkel och därmed slagkraftig eller enkel och därmed informationsfattig. Det finns även
en åtskillnad vad gäller huruvida kändisar är en källa för identifikation, dock visar resultatet
att respondenterna är eniga och positiva kring deras förmåga att skapa räckvidd.

Linnea Axede och Clara Ringqvist
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.