”ATT MAN SITTER OCH FUNDERAR PÅ HUR VI SKA NÅ NYHETSUNDVIKARE DENNA DAG, DET HAR INTE HÄNT.”

En kvalitativ intervjustudie om nyhetsproducenters
uppfattningar och förhållningssätt till nyhetsundvikare

thumbnail of 1111

Syfte: Undersöka hur nyhetsproducenter inom public service uppfattar och förhåller sig
till begreppet nyhetsundvikare, vid normalläge som såväl som vid samhällskris.

Teori: Studien grundar sig på teorier om nyhetsproduktion, krisjournalistik,
publikorientering och olika metoder för att nå sin publik.

Metod: Kvalitativa intervjustudier

Material: Intervjuer med producenter på Ekot (SR) och Rapport (SVT).

Resultat: Resultaten leder till slutsatsen att det på gruppnivå, hos producenter på Ekot och
Rapport, finns en bredd av kunskaper och uppfattningar om nyhetsundvikare.
Däremot är kunskapsläget på individnivå mer fragmentariskt, vilket argumenterar för slutsatsen om det saknas en enhetlig uppfattning om nyhetsundvikare. Även om det finns en gemensam positiv inställning till att nå nyhetsundvikare,
förhåller sig producenterna inte till gruppen i någon större utsträckning. Det samma gäller för samhällskris, då de inte heller förhåller sig till nyhetsundvikare. Dock med undantag för rapportering på flera språk, vilket tillgängliggör nyhetsmaterialet för en större publik.

Olivia Axelson
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.