Att vara eller inte vara…

En undersökning om hur Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter förhåller sig till begreppet varumärke

thumbnail of 745-1

Titel: Att vara eller inte vara… En undersökning om hur Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter förhåller sig till begreppet varumärke. Författare: Linda Florin Brorsson & Stellan Karlsson. Handledare: Magnus Fredriksson. Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Termin: Vårterminen 2011. Antal ord: 15 580 ord. Nyckelord: Varumärke, Statliga Förvaltningsmyndigheter, Offentlig sektor Syfte: Att undersöka hur Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter förhåller sig till begreppet varumärke. Metod: Vi har i vårt Examensarbeteete valt att basera undersökningen på en kvantitativ innehållsanalys. Material: Materialet i undersökningen består av varumärkesrelaterade dokument som begärts in från 248 svenska statliga förvaltningsmyndigheterna. Huvudresultat: Våra huvudresultat pekar på att endast en tredjedel av våra svenska statliga förvaltningsmyndigheter har alla de dimensioner som ingår i ett komplett varumärke. Vi kom fram till att de dokument som bäst påvisar varumärkets essens var kommunikationsdokumenten. 57 % av de tillfrågade förvaltningsmyndigheterna visade sig ha kommunikationsdokument, men endast 72 % av dessa dokument påvisade ett komplett varumärke. I förhållande till detta och i jämförande syfte, undersökte vi vilka förvaltningsmyndigheter som hade både kommunikationsdokument som påvisade ett komplett varumärke och en visuell profilmanual. Detta valde vi att utföra eftersom flera förvaltningsmyndigheter ansåg sig arbeta med sina varumärken, men inte kunde styrka detta påstående genom sina styrdokument. Resultatet visade på att två tredjedelar av de tillfrågade svenska statliga förvaltningsmyndigheterna har en visuell profilmanual, men endast en tredjedel kunde visa upp ett komplett varumärke.

Linda Florin BrorssonStellan Karlsson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.