Deltagande i demokratin

En beskrivande studie om ungdomars politiska deltagande genom kommunikationen av hjärtefrågor

thumbnail of 733-1

Titel: Deltagande i demokratin – En beskrivande studie om ungdomars politiska deltagande genom kommunikationen av sina hjärtefrågor. Författare: Sandra Hansson och Lisa Snäll Uppdragsgivare: ADA Kontaktperson: Matilda Lindvall Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Jan Strid Sidantal: 37 sidor + bilagor Syfte: Att beskriva ungdomars politiska deltagande genom hur de kommunicerar sina hjärtefrågor. Metod: Kvalitativa intervjuer, Kvalitativ textanalys Material: Transkriberade samtalsintervjuer, Väst-SOM 2008 Huvudresultat: Med det demokratiideal som formulerats i Demokratiutredningen år 2000 menar man att det är den deltagande demokratin som bör eftersträvas. Denna syn på demokrati har som riktlinjer att fostra en aktiv medborgarkår och ser deltagande som en plikt snarare än en rättighet. Iresultaten från våra samtalsintervjuer, ser vi att hjärtefrågorna finns där och att de flesta har en stor samhällsrelevans. Det generella bland respondenterna är att de inte kommunicerar sin hjärtefråga i någon större utsträckning. De deltar inte själva aktivt i samhällsdiskussioner men läser gärna och hämtar information kring ämnen som faller i eget intresse. Det politiska intresset finns bland respondenterna, dock är det ingen som är politiskt aktiv eller på annat sätt försöker påverka samhället. Huvudresultatet är att de inte upplevs som aktiva medborgare, i den benämning som demokratiutredningen beskriver.

Sandra Hansson och Lisa Snäll
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.