Backelor eller Bildjournalen

Fyra klassresenärers medievanor

Abstract Titel: Bachelor eller Bildjournalen? Fyra klassresenärers medievanor. Författare: Mira Öhlin. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Termin: Höstterminen 2003. Syfte: Mitt syfte är att undersöka klassresenärers medievanor. Min utgångspunkt är att smak är en klassmarkör och att en klassförändring medför en smakförändring. Jag tror således att det finns en relation mellan social mobilitet, smak och livsstil. Metod: Kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer. Material: fyra kvinnor i åldern 24-29 år. Kvinnorna studerade på universitetet, eller hade studerat tidigare. Vidare hade ingen av dem barn, två stycken hade sambo. Kvinnornas föräldrar hade typiska arbetarklassyrken. Huvudresultat: Respondenterna hade i olika grad förändrat sina medievanor sedan de började läsa på universitetet, en av dem – Sara – hade nästan inte förändrat sig alls. Detsamma gällde den övriga livsstilen. Universitetet hade för flera inneburit möte med annan typ av kultur. Två av respondenterna hade tydligt förändrat sin livsstil och sitt förhållningssätt till den legitima kulturen. Dessa respondenter går idag på opera, konstutställningar, teater och en av dem dansar balett. De flesta av respondenternas mödrar hade läst romaner, några hade lyssnat mycket på musik. I övrigt utövade inte föräldrarna några särskilda kulturaktiviteter. Föräldrarnas syn på resenärernas studier var generellt positiva, åtminstone inte uttalat negativa. Under analysens gång har det utkristalliserats fyra möjliga typer som respondenterna kan tänkas förhålla sig till när det gäller lösningar på konflikten av medieval. Respondenterna förhandlar på olika sätt och olika mycket. Dessa fyra typer är: A. Tar helt till sig den nya kulturen. B. Tar helt avstånd från den nya kulturen. C. Tar till sig delar från den nya kulturen men behåller delar av den gamla D. total ambivalens i kulturellt förhållningssätt. Min analys visar att Carola kan placeras i typ A, Sara i typ B, Kersti i typ B och C, samt jag själv i typ D.

Mira Öhlin
MKV, Examensarbete , ht03
488
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.