[yur-te-boy]

- en kvalitativ textanalys av hur utländska guideböcker presenterar Göteborg

Abstract Titel: [yur-te-boy] – en kvalitativ textanalys av hur utländska guideböcker presenterar Göteborg Författare: Marie Eriksdotter och Michaéla Claesson Handledare: Marie Elfving Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-kursen ht 2003 Sidantal: 60 Syfte: Undersöka hur Göteborg presenteras i utländska guideböcker Metod och material: Kvalitativ innehållsanalys av utländska guideböcker Sammanfattning av resultat: Resultatet av vår undersökning visar att vi kan se vissa mönster i hur Göteborg presenteras. Vi har dragit slutsatsen att djup kännedom om Göteborg inte är så vanligt förekommande. Vi har också konstaterat att den kulturell/historiska genren verkar vara en av de mer intressanta för dessa guideböcker, liksom att den kulturella kontexten inte så ofta lyser igenom i våra guideböcker. Beskrivningar med positiv värdeladdning anser vi vara använt i hög grad i vårt material. De olika texterna visar på olika sorters identitet som därmed blir till olika sorters identitet i de olika länderna. En identitet av Göteborg som vi upplever vara den mest framträdande i vårt material är den historiska. En slutsats vi anser oss kunna dra är att Göteborgs historia spelar en stor roll i identitetsskapandet. Vi ser även att Göteborgs kulturella sida framhålls i vårt textmaterial, liksom Göteborgs pittoreska och vänliga atmosfär. Vi anser att Göteborg framstår som en historiskt intressant, kulturellt tilltalande, pittoresk stad med industriella inslag.

Marie Eriksdotter Michaela Claesson
MKV, Examensarbete , ht03
485
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.