Bakom spegeln

Reklamskapares resonemang kring hur reklamens bild av kvinnan kan bidra till att forma unga kvinnors kroppsuppfattning

Abstract Titel: Bakom spegeln – Reklamskapares resonemang kring hur reklam kan forma unga kvinnors kroppsuppfattning. Författare: Therese Berglund och Caroline Hansson. Kurs: Fördjupningskurs medie- och kommunikationsvetenskap. Termin: Höstterminen 2002. Syfte: Att undersöka hur reklamskapare resonerar kring huruvida reklamens bild av kvinnan kan bidra till att forma unga kvinnors kroppsuppfattning. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. Material: Semistrukturerade intervjuer med fem reklamskapare. Huvudresultat: Reklamskaparna tror att det finns en koppling mellan reklam och kroppsuppfattning. De menar att kvinnoidealet, som består av en smal kropp och ett vackert utseende, är förskönat och ibland ouppnåeligt. De anser att de är en del av den stora massan som är med och förstärker, för vidare och ibland skapar dessa ideal. Reklamskaparna vill att man ska förhålla sig kritiskt till reklam, men tycker samtidigt att ärlighet är något de prioriterar högt.

Therese BerglundCaroline Hansson
MKV, Examensarbete , ht02
456
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.