BERÄTTELSEN OM OATLY

Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

thumbnail of 1162

Syfte: Studien ämnar att undersöka på vilka sätt företaget Oatly använder sig av storytelling i sin audiovisuella kommunikation samt vilken övergripande
kärnberättelse om företaget som skapas. Studien ämnar också att svara på huruvida Oatlys användning av storytelling kan betraktas som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg i företagets
marknadskommunikation.

Teori: Storytelling & narrativ teori, retorik, metakommunikation, DotCool

Metod: Kritisk retorikanalys

Material: Sex reklamfilmer av Oatly, lanserade mellan 2015 till 2020.

Resultat: I studien identifierades sex övergripande berättelser om Oatly baserade på de analyserade reklamfilmerna. Slutligen analyserades även företagets kärnberättelse. De berättelser som förmedlas genom de enskilda reklamfilmerna går i linje med Oatlys kärnberättelse, vilket innebär att
Oatlys användning av storytelling kan ses som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg där reklamfilmerna bidrar till ett starkt och tydligt varumärke. Slutsatsen är att Oatly framförallt använder storytelling på en strategisk nivå för att kommunicera en övergripande varumärkesberättelse. De mest frekvent använda retoriska appellformerna
i Oatlys reklamfilmer är ethos och pathos. Inkongruent humor är ofta återkommande i Oatlys marknadskommunikation, liksom metakommun- ikationstyperna motstridiga förväntningar och paradoxer.

Nadja Håkansson, Alba Montheli & Ida Turos
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.