Bilden av Göteborgskalaset

- en innehållsanalys av mediebilden i Göteborgs-Posten

Abstract Titel Bilden av Göteborgskalaset – en innehållsanalys av mediebilden i Göteborgs-Posten Författare Stephan Andreasson Handledare Monika Djerf Pierre Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskursen Termin Vårterminen 2004 Sidantal Syfte Syftet är att undersöka hur bilden av Göteborgskalaset återges i tidningen Göteborgs-Posten under åren 1999, 2001 och 2003. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material 171 artiklar från tidningen Göteborgs-Posten. Huvudresultat Resultatet från innehållsanalysen visar att Göteborgs-Posten bevakar Göteborgskalaset ur ett konsumentperspektiv, det är på detta sätt som Göteborgs-Posten analyserar de händelser som publiceras. Göteborgs-Posten använder ofta en marknads-anpassad bevakning av Göteborgskalaset. Detta visar sig genom att tidningen publicerar artiklar med en stark fokusering på personliga och aktivitetsnära nyheter som i förlängningen skapar identifikation hos läsarna. Detta nära förhållande mellan läsarna, som också är besökare, och Göteborgs-Posten genererar förmodligen ökade inkomster och stärker den marknadsmässiga relationen. Fokus ligger på nyheter och reportage kring ämnen som musik och underhållning, det publiceras flest artiklar i anknytning till helgdagar. Det är oftast privatpersoner som får uttala sig i rapporteringen, detta inträffar i 21 % av artiklarna, och det är också privatpersoner och artister som omnämns mest i 30 % respektive 20 % av artiklarna. Nyheterna har under denna tid en stark lokal prägel och är evenemangsinriktade vilket följer det program som Göteborgskalaset består av. När det gäller de målsättningar som Göteborg & Co själva har satt upp beträffande Göteborgskalaset visar resultatet till stor del att dessa målsättningar infrias. Den bild som uppvisas i Göteborgs-Posten ger prov på att människor upplever att Göteborgskalaset har en positiv inverkan. Det är möjligt att tala om att Göteborgskalaset skapar naturliga mötesplaster och gemenskap över kulturella och åldersmässiga gränser.

Stephan Andreasson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG151
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.