BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT

En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

thumbnail of 1047

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.

Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. Teorin består huvudsakligen av diskursteori som har kompletterats med teorier om medborgerligt deltagande och alternativa offentligheter.

Metod: För att besvara studiens syfte utformades en multimodal kritisk diskursanalys inspirerad av Berglez analysmodell. Analysen bestod av fyra steg som analyserade det explicita, aktörer och perspektiv, det implicita samt det kontextualiserade.

Material: Empirin bestod av 32 inlägg från åtta mensaktivistiska Instagramkonton ur fyra kategorier: allmänna aktivister, konstnärer, ideella organisationer samt offentliga personer.

Resultat: En stor bredd av innehåll publicerades av aktivisterna med en mängd skilda strategier som abjektifieringsstrategi, hyper-personalisation och humor. Ett gemensamt drag bland
aktivisterna var utmana den befintliga diskursen genom att placera mensen i arenor där den konventionellt inte hör hemma; konsten, litteraturen, stora nyhetsmedier samt politiken. Slutligen sågs ett mönster i att antingen föra en städad eller en ostädad kamp.

Erika Nordbring och Julia Ekman
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.