”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER”

En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

thumbnail of 1048

Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställd på SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet är baserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivare
för uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på: varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessa stannar kvar.

Teori: Employer branding, Employer value proposition, Image, Identitet och Profil, Organisationskultur, Strategisk kommunikation, Rekryteringskommunikation.

Metod: Metoden utgörs av en kvalitativ innehållsanalys som baseras på samtalsintervjuver utförda på medarbetare inom SDF Angered.

Material: Studien baseras på 5 transkriberade och kategoriserade samtalsintervjuer som legat till grund för en innehållsanalys

Resultat: Studien tar i ansats att redovisa för bilden av SDF Angered som arbetsgivare, utifrån ett medarbetarperspektiv. Resultatet visar på (1) att den externa bilden av arbetsgivaren primärt formas genom vänner och media, samt att den
uppfattade bilden kopplas samman med Angered som geografiskt område, eller utifrån arbetet inom yrkesrollen. Resultatet visar även att (2) SDF Angered bör kommunicera värden som ökar deras attraktionskraft. Positiva aspekter rörande Angered beskrivs som att det är ett mångkulturellt område och att det finns möjlighet till ett introduktionsprogram. Resultatet visar även på (3) att SDF
Angereds personal hittar dem då de aktivt söker jobb, via annonser. Resultatet visar på att det inte var främst på grund av SDF Angereds image som respondenterna sökte jobb där, utan att de var aktivt jobbsökande och SDF Angered var en i mängden. Studien konstaterar även att (4) i de fall där SDF
Angered som arbetsplats lyfts med främst fördelar och positiva bilder av SDF Angered, är genom kontakt med individer som redan är anställda inom organisationen. Studien visar även på (5) en problematik rörande att de anställda ej identifierar sig med SDF Angered i stort. Studien konstaterar även (6) att det finns en problematik rörande kommunikationen inom
organisationen, där det nämns en avsaknad kring möjlighet att föra dialog med andra avdelningar inom organisationen samt att den information som förmedlas från SDF Angered oftast är av informativ karaktär och syftar ofta till att förmedla information rörande negativa förändringar. Sammantaget gav
resultatet oss en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare och lyfter aspekter som kan vara viktiga att arbeta med och lyfta i sitt fortsatta Employer branding arbete.

Josefine Järbur, Elias Krantz & Daniel Lange
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.