VETTIGA, MANIPULERANDE OCH YTLIGA YOUTUBERS

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

thumbnail of 1049

Syfte: Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur unga uppfattar influencers på Youtube.

Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning om opinionsbildning, parasociala interaktioner/relationer, socialisation, identitet och
identifikation samt tredjepersonseffekten.

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.

Material: Sex parintervjuer med personer som går andra eller tredje året på gymnasiet.

Resultat: Studiens resultat visar att unga upplever att det finns olika typer av youtubers: den vettiga, den manipulerande och den ytliga youtubern. De unga upplever att
den youtuber som påverkar dem mest är den vettiga youtubern, en youtuber som upplevs vara en förebild. Resultatet visar också en tydlig tredjepersonseffekt och
en omvänd tredjepersonseffekt, där de unga upplever att andra påverkas av den manipulativa youtubern, medan de själva påverkas positivt. Studiens visar att unga främst tittar på youtubers med liknande grundvärderingar som de själva
har, en utgångspunkt som analysen visar påverkar hur “högt” en youtuber kan komma i relationstrappan. Relationstrappan är en modell som indikerar på möjligheten till inflytande på värderingar och attityder. Studiens slutresultat landar i att de unga tillåter en youtuber med liknande värderingar att klättra högt i relationstrappan, något som visar att de ungas primära socialisation har “godkänt” förebildens värderingar. När youtubern upplevs vara en förebild anses dennes värderingar vara åtråvärda att ha i den egna identiteten.

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.