”Bli en härmapa”

En kvalitativ studie om hur tjejer representeras i tidningen Frida

thumbnail of 902-1

Titel: “Bli en härmapa” – En kvalitativ studie om hur tjejer representeras i tidningen Frida Författare: Johanna Stenbeck Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2014 Handledare: Malin Sveningsson Sidantal: 34 sidor Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur tjejer representeras i tidningen Frida. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: 3 nummer av tidningen Frida från 2014 Huvudresultat: Resultatet visar att Frida i sin representation av tjejer i stor utsträckning reproducerar rådande sociala normer och diskurser. Det här får flera implicita innebörder, där de tydligaste är att tjejer antas sträva efter att ingå i en heterosexuell kärleksrelation, att de måste förstås i förhållande till någon eller något annat, och de värderas efter sina yttre attribut vilka också antas kunna förklara deras inre egenskaper.

Johanna Stenbeck
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.