“Blodbad när Israel anföll Hamas” eller “Dråpslag mot fredstrevare”Verkligheten i nyhetstexter

En kvalitativ innehållsanalys om hur Metro och GP konstruerar sina nyhetstexter

Abstract Titel ”Blodbad när Israel anföll Hamas” eller ”Dråpslag mot fredstrevare” – Verkligheten i nyhetstexter Författare Maria Jonsson Antal sidor 62 Kurs Medie- och kommunikationvetenskap, fördjupningskurs, Institutionen för Journalistik och Masskommuniktion vid Göteborgs Universitet Termin Höstterminen 2002 Handledare Anders Svensson Syfte Syftet är att beskriva och jämföra hur GP och Metro konstruerar nyhetstexter utifrån samma händelser Metod Kvalitativ innehållsanalys, diskursanalys med vissa kvantitativa inslag Material Nyhetstexter som behandlar samma händelser ur Metro och GP perioden 8/10-11/10 samt 4/11-8/11 Huvudresultat Analyserna visade att nyhetstexterna från de båda tidningarna i hög grad är lika. Vad gäller den mer allmänna konstruktionen, med avseende på storlek och ursprung, visar analysen att GP:s nyhetstexter får ta större plats dock har nyhetstexterna i hög utsträckning samma ursprung och många texter är påtagligt lika. Vad gäller konstruktionen av nyhetstexter utifrån hur väl de svarar på grundläggande frågor och använder sig av olika berättartekniska grepp uppvisar tidningarna också vissa likheter. Båda tidningarna svarar väl på de sex frågorna vem, vad, när, var, hur och varför och texterna innehåller drag av bland annat human interest inslag, aktörsval och värdeladdade ord. De berättartekniska greppen blir dock tydligare i GP och i den tidningen behandlas ofta bihändelser vid sidan av huvudhändelsen. Även om GP exempelvis har fler aktörer och värdeladdade ord blir diskurserna minst lika synliga i Metro som i GP. Analyserna visar exempelvis på en diskurs om ”mannen som norm” då det exempelvis är män i ledande positioner som är de aktiva aktörerna och en moralisk diskurs om vad som är rätt och fel i nyhetstexter om pedofili och en ministers mottagande av dubbla inkomster.

Maria Jonsson
MKV, Examensarbete , ht02
453
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.