Bloggen i dagens medielandskap

En studie om bloggares samarbe-­ ten med externa aktörer

thumbnail of 868-1

Titel: Bloggen i dagens medielandskap -­ En studie om bloggares samarbe-­ ten med externa aktörer Författare: Lena Andersson och Amanda Grynge Uppdragsgivare: More PR Kurs: Examensarbete i Medie-­ och kommunikationsvetenskap. Institutio-­ nen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Univer-­ sitet. Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 46 Syfte: att undersöka bloggares uppfattning om att samarbeta med externa aktörer. Metod och material: Kvalitativa respondentintervjuer. Analysen baseras på 9 intervjuer med bloggare. Huvudresultat: Bloggarna anser att samarbetet med externa aktörer kan påverka den bild som läsarna har av dem. De samarbetar därför bara med aktörer som har liknande värderingar och preferenser som de själva och som stämmer överens med hur de vill framstå på bloggen. De samarbeten som görs ska också komma läsarna till gagn genom att generera ett innehållsmäs-­ sigt mervärde på bloggen. Det är också viktigt för bloggarna att de uppfattas som trovärdiga vilket också blir avgörande i valet av samarbetspartners. Vissa väljer helt bort att samarbeta med externa aktörer då de tror att deras trovärdighet kan skadas av det. Andra väljer att göra samarbeten men är noga med att göra det på ett sätt som inte skadar trovärdigheten genom att bara göra samarbeten som är relevanta för läsarna och ämnet på bloggen samt att vara selektiva och inte göra för många samarbeten. De fördelar med samarbeten som bloggarna uppger är ekonomiska vinster, ett mervärde för sina läsare, nyttiga kontakter i yrkeslivet och jobbmöjligheter. De negativa aspekterna av samarbeten med externa aktörer som lyfts fram är att bloggar-­ na upplever att de tappar kontrollen över bloggen och innehållet på den, för-­ sämrad trovärdighet samt att vissa anser att det kan missgynna läsarna och i förlängningen bloggen. Flera uppger att de lagar och regelverk som styr samarbeten med externa aktörer är otydliga. De flesta anser att det är lättare att samarbeta med externa aktörer utan kommersiellt syfte men framhåller att de inte gjort detta i hög utsträckning.

Lena Andersson och Amanda Grynge
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.