Bok & Bibliotek

En studie av mässans roll och position på det kulturella fältet utifrån arrangörer och utställare

Abstract Titel: Bok & Bibliotek -En studie av mässans roll och position på det kulturella fältet utifrån arrangörer och utställare Författare: Johanna Adamsson och Lisa Virhammar Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen. Termin: Vårterminen 2003 Handledare: Anna Maria Jönsson Sidantal: 57 sidor Syfte: Vårt syfte med denna studie är att studera Bok- & Biblioteksmässans betydelse och funktion med fokus på de fält och maktpositioner som kan förekomma utifrån såväl arrangörer som utställare. Metod: Kvalitativa intervjuer. Material: Vi har genomfört sju intervjuer med respondenter från såväl arrangören, Bok & Bibliotek i Norden AB, samt fyra bokförlag. Huvudresultat: Vi har funnit att Bok- & Biblioteksmässan är ett mångfacetterat arrangemang där såväl utställare som arrangörer ser blandningen av kulturella och kommersiella aktörer bidra till mässans existens. Mässan besitter ett starkt symboliskt kapital och därmed en stark position på det kulturella fältet. Detta symboliska kapital på det kulturella fältet är även viktigt för de aktörer som deltar på mässan då det kan påverka deras egna positioner under kommande år. Utställarna ser också det symboliska kapitalet påverka deras möjlighet till att utöva inflytande på exempelvis monterplaceringen på mässan. Detta är dock inte arrangörerna lika övertygade om. Huvudsyftet med deltagandet på mässan är att visa upp sig. Detta syfte är detsamma för såväl små som stora förlag även om det finns ytterligare syften som skiljer förlagen åt. Syftet med Bok & Bibliotek är detsamma för både arrangörer och utställare, alla är överens om mässans betydelse för att skapa en träffpunkt.

Johanna AdamssonLisa Virhammar
MKV, Examensarbete , vt03
472
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.