Bolibompa och den svenska medelklassmannen

En kvantitativ innehållsanalys av Bolibompas representation av kön, klass och etnicitet

Abstract Titel: Bolibompa och den svenska medelklassmannen Författare: Johanna Lidgren & Lisa Öhman Handledare: Stina Bengtsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C Fördjupningskurs Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Vårterminen 2004 Sidantal: 68 Syfte: Att beskriva hur verklighetsbilden av etnicitet, kön och klass representeras i Bolibompa, analysera vad det innebär för de olika grupperna (män/kvinnor, de olika samhällsklasserna samt svenskar och andra etniciteter) och sedermera också vad det kan innebära för barnet. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Tre fiktiva veckor ur en strategiskt vald sexveckorsperiod (29/3 till 7/5 2004) av Bolibompa (kl. 1800 till 1830). Huvudresultat: I våra resultat kan vi inte se att Bolibompa ökar förståelsen förandra etniciteter genom att visa på kulturell individualism. Vi kaninte heller se att de motverkar den negativa bilden av arbetarklassen genom att ge den en lika mångsidig representation som de övriga klasserna. De jämställer inte heller könen genom att ifrågasätta mannen som norm. Representationen av kön, klass och etnicitet i Bolibompa anser vi varken stärker eller försvagar det patriarkaliska, klasskiktade och etniskt segregerade samhälle som vi idag lever i. I mångt och mycket fungerar Bolibompas representation som ett forum som bibehåller den dominerande ideologin där den svenska medelklassmannen är norm.

Johanna LidgrenLisa Öhman
MKV, Examensarbete , vt04
499
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.