Branschen som arbetar för att inte synas

thumbnail of 945-1

Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: HT/2015 Handledare: Marie Grusell Examinator: Nicklas Håkansson Antal ord: 13 107 Nyckelord: PR, Public Relations, Intervjustudie, Image, Profession, Identitet, Syfte: Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur PR-konsulter i Sverige uppfattar sin bransch. Teori: Image, profil och identitetsskapande samt professionsteorier. Metod: Elva kvalitativa samtalsintervjuer Resultat: PR-branschen lider av dåligt förtroende. Detta dåliga förtroende kommer mycket från allmänheten, men uttrycks även internt i branschen genom en förvirrad identitet. Den interna byråsammanhållningen är god, men branschens uppfattning om sig själva är mer kluven. Samtidigt är professionen svag utan tydlig inriktning och definition, där ingen enad definition om vad PR är finns. Ironin som uppstår är att branschen – vars syfte är att handha relationer och bygga förtroende – har problem med att föra fram sig själva. Fokus hamnar på kunden, och branschen glömmer bort sin egen image. För att stärka yrket krävs en starkare profession där en branschorganisation ska vara ledande. Samtidigt krävs det också att branschen i stort får en mer fokuserad identitet med en tydligare profil – något som är alla byråers ansvar. Genom att ta samhällsdebatt och föra fram PR i fler positiva sammanhang, skapas tillsammans med en stark branschorganisation och samlad yrkeskår förutsättningar för en god image och stark profession.

Sebastian Davidsson och Fredrik Lagerström
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.