Brödrafolkens bro

Ett byggprojekt i tre norska och tre svenska tidningar

Titel: Brödrafolkens bro. Ett byggprojekt i tre norska och tre svenska tidningar Författare: Anders Jalakas Antal sidor: 72 inklusive bilagor, innehållsförteckningar mm Institution och universitet: Institutionen för Journalistik och masskommunikation (JMG)vid Göteborgs Universitet Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka innehållet i nyhetsrapporteringen om Svinesundsbroprojektet i norsk och svensk press samt att undersöka om det finns skillnader mellan svensk och norsk press i rapporteringen om broprojektet. Frågeställningar: Frågeställning A. Vilka delar av Svinesundsbroprojektet beskrivs mest frekvent i norsk respektive svensk press? Hur ser frekvensrangordningen ut i norsk jämfört med svensk press.Frågeställning B. Vilka tema är mest frekventa i nyhetsrapporteringen om Svinesundsbroprojektet i norsk respektive svensk press? Hur ser frekvensrangordningen ut i norsk jämfört med svensk press?Frågeställning C. Med vilken frekvens får olika typer av aktörer komma till tals i nyhetsrapporteringen om Svinesundsbroprojektet i norsk respektive svensk press?Frågeställning D. Vilket lands tidningar har mest korta texter?Frågeställning E. Är nyhetsrapporteringen om Svinesundsbroprojektet i norsk press mer kritisk än svensk? Eller är det möjligen tvärtom?Frågeställning F. Vad fick mest kritisk respektive positiv uppmärksamhet i svensk respektive norsk press? Hypotes: Det finns skillnader i kritisk tendens i nyhetstexter i Sverige och i Norge. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 208 texter ur Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Halden Arbeiderblad, Fredrikstad Blad och Aftenposten under perioden 030101-050415. Huvudresultat, syfte: Både norsk och svensk press beskriver, trots att broprojektet omfattar många delar, huvudsakligen själva bygget av den nya bron. Skillnaderna i innehåll mellan respektive länder är små. Skillnaderna kan, vad avser kritisk tendens, förklaras med att en enda norsk tidning avviker från de andra fem undersökta. Troligen kan man inte tala om att det finns andra skillnader i innehåll mellan norsk och svensk press än de som kan förklaras med gängse nyhetsvärderingskriterier; i det här fallet särskilt närhet i rummet. Resultat, hypotes: Hypotesen falsifierades.

Anders Jalakas
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG157
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.