Dags att abdikera Ers Dagstidning

En kvalitativ fallstudie av attityden kring ungdomssidorna i Norrköpings Tidningar med syfte att undersöka vilken roll den lokala dagstidningen kan ha i ungdomars vardagsliv.

ABSTRACT Titel: Dags att abdikera Ers Dagstidning? Författare: Maria Gånheim och Jasmine Ydestrand Handledare: Ingela Wadbring Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet med vår studie är att analysera vilken betydelse den lokala dagstidningen kan ha i ungdomars vardagsliv och identitetsskapande. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs av fokusgruppsintervjuer. Huvudresultat: Ungdomarna delar en överlag positiv bild till dagstidningen, men dessa åsikter ses som normativa då ungdomarna i större utsträckning väljer andra medier för att få nyheter och information. Tidningen används främst till att läsa om lokala nyheter, och är därför viktig för ungdomarna när de vill hålla sig uppdaterade om sin närmsta omgivning. Dock ses globala nyheter som viktigare pga. deras storlek, och eftersom att ungdomarna hellre tar del av andra medier för att få internationella nyheter spelar andra medier en större roll i deras vardagsliv. Internetanvändningen är utbredd, och många av ungdomarna uppdaterar sig via nätnyheter snarare än via nyheter från papperstidningen Tidningen har därför en begränsad plats i ungdomarnas liv, och används främst som förströelse eller vid transportsträckor, vilket även innebär att den har en liten roll i deras identitetsskapande. Det låga intresset för Ung Nt kan förklaras genom tidningens begränsade plats men även svårdefinierad målgrupp, vagt innehåll och svag marknadsföring. Tidningen skulle kunna skapa ett intresse kring Ung Nt via en omarbetad profil och eventuellt ändra forum för sidorna.

Maria GånheimJasmine Ydestrand
MKV, Examensarbete , vt07
621
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.