De unga männens relation till sjöjungfrun

(bok och bibliotek)

thumbnail of 671-1

Titel: De unga männens relation till sjöjungfrun Författare: Lisa Ligardh & Ellen Seijsing Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 55 sidor Syfte: Vårt syfte är att undersöka unga mäns attityder och kunskap om varumärket Bok och bibliotek och dess mässa. Metod och material: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av två fokusgrupper. Huvudresultat: Efter att ha utfört två fokusgrupper med sammanlagt 13 unga män boende i Göteborgsregionen, kan vi utifrån vårt empiriska material se följande mönster. De unga männen anser Bok och biblioteksmässan vara bra och intressegivande, men av majoriteten verkar det vara av låg prioritering att besöka denna. De unga männen har god kunskap om att Bok och biblioteksmässan existerar, även de som själva inte har besökt den. Dessvärre finns det mindre kunskap om vad denna mässa erbjuder, endast att försäljning av litteratur förkommer. Kunskap om seminarierna såväl som de årliga teman som förekommer var nästintill obefintlig. Vi anser att de unga männen har en negativ attityd gentemot Bok och bibliotek och dess mässa. Ordet bibliotek i namnet har en negativ verkan som gör att flertalet de unga männen inte kan relatera till mässan och tycker att den på grund av detta framstår som alltför branschinriktad. Logotypen var för majoriteten av de unga männen okänd och ansågs inte tilltalande, även reklamen var av få uppmärksammad. Vi kan även se att det verkar finns bakomliggande normer om hur den unga mannen skall vara och agera, vilket kan ha format vissa av de unga männens attityder och agerande. De unga männen ansåg att Bok och biblioteksmässan är den största och mest välkända mässan i Göteborg, men vi kan med denna undersökning se att finns det inte ett intresse för litteratur eller ett speciellt ämne, är det svårt att fånga de unga männens uppmärksamhet. Nyckelord: Unga män, varumärke, image, profil, målgruppsanalys, genus, fokusgrupper, kultur, konsumtion, mässor.

Lisa Ligardh och Ellen Seijsing
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.