Sjuning. åttning, nining, Tidning

Förskolebarns föreställningar om dagstidningar

thumbnail of 674-1

Titel: Sjuning, åttning, nining, Tidning! – Barns föreställningar om dagstidningen Författare: Therese Blomqvist och Maja Norin Handledare: Jenny Wiik Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka vad barn i förskoleåldern har för uppfattningar om dagstidningen. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs av personintervjuer. Material: Analysen genomfördes på 40 barn på tre olika förskolor med olika demografiska egenskaper. Analysen syftar till att undersöka om den sociala kontexten spelar in i barnens uppfattningar om och omkring dagstidningar. Huvudresultat: Vårt resultat pekar på att förskolebarn har en god kunskap om dagstidningen, trots att de själva inte kan läsa tidningen. Förskolebarn kan förstå begreppet nyheter, trots att detta kräver en relativt hög abstraktionsnivå. Vi upplever oss finna en skillnad i antalet prenumeranter beroende på vilken skola barnen tillhör, vi hittar dock ingen nämnbar skillnad inom barnens definition av dagstidningen

Therese Blomqvist och Maja Norin
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.