Den digitala vardagen

Och de inte(r)aktiva tjänsterna

Abstract Titel: Den digitala vardagen och de inte[r]aktiva tjänsterna Författare: Camilla Lundén & Camilla Larsson Kurs: Medie – och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs vid Institutionen för Journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårtermin 2002 Sidantal: 72 Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva individers användning av digital – TV och de interaktiva tjänsterna, orsakerna till införskaffningen, samt hur de anpassar sig till den nya medieteknologin. Metod/Material: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio respondenter. Huvudresultat: Respondenterna, i vår studie, använder digital – TV som en analog TV och visar ett mycket litet intresse för de interaktiva tjänsterna. Utbudet var den största drivfaktorn vid införskaffningen, vilket har präglat användningen. De flesta använder digital – TV för att titta på film – och sportkanalerna. De som provat på de interaktiva tjänsterna menar att pay – per – view och den elektroniska programguiden tillför dem både nytta och nöje. De övriga tjänsterna tillför inget mervärde, då dessa är en form av mindre utvecklade Internettjänster. Behovet saknas eftersom samtliga respondenter i olika hög grad använder sig av Internet. När det gäller TV – användningen präglas den av ett mycket planlöst och fragmentiserat tittande. Syftet är i första hand underhållning, även om TV: n också har en mer informativ roll i form av nyhetshämtning. Respondenterna uppvisar dock ett litet annorlunda användningsmönster när det gäller de digitala kanalerna. Användningen är mer selektiv och de planerar till större del sitt tittande. Användningen är dessutom mer intressestyrd kring vissa programgenrer. Respondenterna använder både TV och Internet. Inget medium ersätter det andra eftersom användningen fyller olika funktioner för respondenterna. TV: n har dessutom en social egenskap för användarna, vilket inte Internet har på samma sätt. Få respondenter är positiva till en integrering av de båda medierna. Detta har medfört att de fortfarande inte tagit till sig den digitala tekniken fullt ut.

Camilla LundénCamilla Larsson
MKV, Examensarbete , vt02
420
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.