It-tågets äldre passagerare

En kvalitativ intervjustudie om hur nio pensionärer har tagit till sig datorn och Internet

ABSTRACT Titel: IT-tågets äldre passagerare – en kvalitativ intervjustudie om hur nio pensionärer har tagit till sig datorn och Internet Författare: Erika Jonsson Kurs: Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Syftet är att få en djupare förståelse för vad det är som gör att äldre över 65 år tar till sig datorn och Internet. Detta genom att titta på deras tillgång till, användning av och attityder till teknologin. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer med nio pensionärer över 65 år, som använder dator med eller utan Internetuppkoppling. Huvudresultat: De flesta respondenter fick tillgång till teknologin genom en kombination av pensionärsrollerna mor och far/mor- och farförälder och medlem i pensionärsförening. En köpte dator när hon fortfarande arbetade och två anskaffade dator i samband med pensioneringen. Drivkrafterna bakom anskaffningen var familj och bekanta, datakurser, arbetssituationen, indirekt påverkan från omgivningen, och viljan att hänga med i utvecklingen. Respondenternas användning var mycket pragmatisk och intresseinriktad. Datorn användes främst som skrivmaskin, men även bildhantering förekom. Internetanvändningen bestod av att skicka e-post, göra bankärenden, söka specifik information, och att läsa nättidningar. De största motiven bakom användningen var nyttomotivet, det sociala motivet och underhållningsmotivet. Attityden till teknologin var positiv. Några medgav att den hade ändrats från att ha varit mer likgiltig, till att ha blivit mer positiv allt eftersom. Flera ansåg dock att den alltid varit lika positiv. Attityden till teknologins betydelse var också positiv. Många ansåg dock att den inte hade så stor inverkan på deras liv. Enligt min tolkning hade teknologin dock en kommunikativ, en organiserande, en informativ och en underhållande betydelse. När det gällde den tekniska utvecklingens betydelse var den också positiv över lag. Det negativa ansågs vara att den gick för fort och att den har fört med sig saker som barnporr på Internet. De flesta ansåg inte att deras delaktighet i samhället påverkades av IT-användningen. Några ansåg dock att man hade större möjlighet att påverka samhället, om man var tillräckligt engagerad (vilket de inte upplevde att de var). Respondenterna ansåg heller inte att det fanns några risker för äldre som valde att inte följa med i utvecklingen.

Erika Jonsson
MKV, Examensarbete , vt02
428
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.