Den goda PRaktiken

ABSTRACT Titel: Den goda PRaktiken Författare: Kim Hjorth och Erik Lundgren Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs C Termin: Höstterminen 2004 Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka: Vad är ”god” PR-praktik och vad är etiskt ”rätt” i situationer praktiker möter genom sin yrkesroll. Metod och material: Uppsatsen är en kvalitativ studie. Materialet utgörs av personliga intervjuer med nio praktiker. Resultat: För att presentera våra resultat använder vi oss i uppsatsen av tre teman. Under det första temat har vi sett att praktiker främst uppfattar etik som en prioriterad dimension av PR-praktiken i relationen mellan den egna personen och yrkesrollen, i relationen mellan medarbetare och ledning, för att hantera informationen som yrkesrollen ges tillgång till på ett ansvarsfullt sätt, då praktiken bedrivs innanför offentlig sektor. Slutligen prioriteras den etiska dimensionen när praktikern genom sin yrkesroll också involveras i de relationer som inte direkt hanteras innanför yrkesrollen – till exempel massmedias direkta kontakter med chefer. I relation till de olika situationerna menar praktiker att uppfattningarna om vad som är etiskt är förhållandevis konstanta och utgår främst antingen ifrån organisationens behov eller personliga värderingar. Det andra temat fokuserar på praktikers uppfattning om etisk kommunikation. Praktiker förespråkar jämställdhet och dialog i större utsträckning än påverkan och kontroll. Praktikers uppfattning om vad som är etisk kommunikation kan också relateras till nyckelorden: öppenhet, sanning, tillgänglighet, ansvar och aktualitet. Under det tredje temat har vi relaterat praktikers uppfattningar till de etiska riktlinjer som olika branschorganisationer har antagit. Bortsett ifrån vissa undantag förefaller normerna och praktikers uppfattningar om etisk PR-praktik generellt vara i linje med varandra.

Kim HjortErik Lundgren
MKV, Examensarbete , ht04
520
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.