Övergrepp på människan och tanken

En jämförelse av de iranska tryckfrihetslagarna i teori och praktik

:: Abstract Titel: Övergrepp mot människan och tanken Författare: Pardis Mehdizadegan Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap III, 41-60 p. Höstterminen 2004 Antal sidor: 71 Uppsatsens Syfte: Att jämföra de iranska tryckfrihetslagarna i teori och praktik. Som bakgrund till mitt syfte kommer jag att jämföra de svenska tryckfrihetslagarna med de iranska och redogöra för tryckfrihetens historia i båda länder. Metod och material: För att studera hur de iranska tryckfrihetslagarna följts i praktiken har jag studerat två fall, journalister/författare med hjälp av personliga intervjuer. Huvudresultat: I grundlagarna som tryckfrihetsförordningen bygger på och regimen kan sägas ha samma mål, formulera samma värderingar. Skrifter skall inte kritisera regimen och är fria så länge det inte missgynnar någon av dom styrande. I praktiken vänder och vrider regimen på lagarna för att bevara och förstärka det rådande tillståndet i landet för profitbegär. Irans tryckfrihetslagar garanterar grundläggande mänskliga rättigheter men innehåller samtidigt inskränkningar av dessa rättigheter Det finns uppenbara brister i rättssäkerheten och lagstiftningen åsidosätts av politiska hänsyn och den enskildes möjligheter att skydda sig mot kränkningar och övergrepp är små i praktiken. Det legala ramverket i Iran är vagt, Odefinierat och tvetydigt. På papper kan de iranska tryckfrihetslagarna ha likheter med den svenska, dock rasar det hela när vi stöter på ordet Islam. Sverige är en stat, där stiftade lagar i allmänhet efterföljs och man kan föra en fri samhällsdebatt. I Iran är så inte fallet.

Pardis Mehdizadegan
MKV, Examensarbete , vt05
528
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.