DEN OFFENTLIGA DEBATTENS OMFÅNG

En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

thumbnail of 1084

Syfte: Att undersöka huruvida indexteorin är en relevant teori för att mäta graden av journalistisk autonomi.

Teori: Indexing Theory (Indexing hypothesis).

Metod: Kvantitativ innehållsanalys.

Material: 220 tidningsartiklar från fem svenska lokaltidningar i två kommuner.

Resultat: Studien visade att det med hjälp av indexteorin var möjligt att förutspå hur lokaljournalistiken i två svenska kommuner behandlade äldreomsorgen under ett år. I både de undersökta kommunerna fanns det en journalistik som följde indexnormen. Det fanns dock små skillnader som visade att detta skedde i en något större omfattning i den mindre kommunen. Resultatet stämde överlag väl överens med tidigare studier och bekräftade att indexnormen förekommer även i denna kontext. De politiska aktörerna stod i högre grad för upprinnelsen till artiklarna, fick mer utrymme i artiklarna och deras utrymme var större runt valet än någon av de andra aktörerna som förekom i samband med nyhetsbevakningen av äldreomsorgen.

Christian Mossberg
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.