Den skräddarsydda reklamen

En kvalitativ studie med syfte att beskriva hur unga kvinnor upplever den riktade reklamen på Facebook

thumbnail of 912_0-1

Titel Den skräddarsydda reklamen – En kvalitativ studie med syfte att beskriva hur unga kvinnor upplever den riktade reklamen på Facebook Författare Anna Höglund Ekehäll och Isabelle Forsberg Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2014 Handledare Malin Sveningsson Antal sidor och ord 42 sidor och 17867 ord, exklusive bilagor och referenser Syfte Syftet med studien är att beskriva unga vuxna kvinnors upplevelser av den riktade reklamen på Facebook. Metod och material Kvalitativ studie baserad på två fokusgruppsintervjuer Huvudresultat Studien visar att det finns en medvetenhet kring att reklamen på Facebook är riktad samt en viss kunskap kring hur det går till. Riktandet i sig uppfattas inte som problematiskt, däremot är kategoriseringen i viss del generaliserande på ett sätt som inte uppskattas. Hade kategorierna kalibrerats för att göra reklamen mer träffsäker och reproducera färre stereotyper hade den kunna uppfattas som ett välkommet tillskott i Facebookflödet. Informationen om användarna som Facebook använder för att anpassa och rikta reklamen känns okej för våra intervjupersoner att dela med sig av, om den används till specifikt det. Ovissheten i hur den här informationen kan komma att användas i ett större perspektiv genererar dock en del oro hos deltagarna.

Anna Höglund Ekehäll och Isabelle Forsberg
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.