”DET ÄR PRISET JAG BETALAR”

En kvalitativ studie om riktad reklam på Facebook

thumbnail of 1135

Syfte: Syftet med studien är att se om riktad reklam uppfattas som positivt eller negativt. Detta
kommer att göras genom att se på hur folk över 50 år ser på fenomenet samt hur de ser på hur deras personliga integritet behandlas i samband med den riktade reklamen.

Teori: Det teoretiska ramverket i studien innehåller tidigare forskning och teorier som är kopplade till medieanvändning, reklam och integritet.

Metod: Kvalitativ metod med intervjuer.

Material: Personliga intervjuer med personer över 50 år.

Resultat: Resultatet av studien visar att det finns en ambivalens gällande hur riktad reklam tas
emot bland intervjupersonerna. Riktad reklam kan anses som positivt i den mån att intervjupersonerna får reklam som överensstämmer med individens egna intressen och bakgrund. Den negativa synen handlar om känslan av att ständigt vara övervakad och
förlorad integritet. Målgruppen använder sig flitigt av Facebook där olika behov tillfredsställs beroende på individens behov. Det gör också målgruppen väldigt medvetna om personlig data och digitala fotspår där de själva lyfter frågan om att vara
ständigt övervakade och att personlig data är den nya valutan.

Lina Alrutz, Amanda Granfeldt & Jenny Vilhelmsson
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.