LET’S BE FRIENDS

En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

thumbnail of 1136

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapande
kommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.

Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,
relatering, värderingar och social identifikation.

Metod: En receptionsanalys med djupgående kvalitativa samtalsintervjuer.

Material: Nio kvinnliga respondenter deltog i intervjuerna. Alla var mellan 22–27 år gamla och
vardagliga användare av Instagram.

Resultat: Studien visar på att nivån av kritik gentemot kommunikationsstilen fluktuerar kraftigt
baserat på ett flertal olika faktorer, där individuella ideologier står i centrum.
Kommunikationen uppfattas av olika respondenter som bland annat autentisk och rolig, samtidigt som den fortfarande betraktas som löjlig, paradoxal och lurig. Tolkningen av inläggen skildrar sig kraftigt åt där de tolkade budskapen kan se väsentligt annorlunda ut baserat på betraktaren. Estrids typ av marknadsföring på Instagram föredras dock
framför vanlig, traditionell marknadsföring. Respondenterna kan se Estrids potential som ett företag som är duktig på att anpassa sig efter sin publik och reflektera dess intressen, dock anser de inte att Estrid kan liknas vid en vän eller förebild på Instagram.

Moa Bergman Asp och Anna Mases
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.