DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER

En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

thumbnail of 1137

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer av
funktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har en huvudroll.

Teori: Stereotypteori; social representationsteori

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Material: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, Christmas Ever After.

Resultat: Studien visar att även om karaktärerna med fysiska funktionshinder i nyare filmer är mer mångfacetterade än den tidigare forskningen antyder,
förekommer det fortfarande samma stereotyper och sociala representationer. Nya stereotyper har identifierats och filmerna har analyserats genom både nya och gamla stereotyper. Däremot är det många stereotyper som utmanas antingen av karaktären själv, i dialog med andra eller indirekt från
filmskaparna. De mindre stereotypa skildringarna antyder att det har förändrats, exempelvis med en av filmerna som aldrig ens nämner huvudpersonens funktionshinder.

Victoria Eidenvall
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.