Konsten att (få) göra rätt

En kvalitativ intervjustudie om unga svenska kvinnors upplevelser av
kroppsorienterad aktivism på sociala medier

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur unga svenska kvinnor upplever den kroppsorienterade aktivismen på sociala medier, och hur detta påverkar deras syn på deltagande och berättigande.

Teori: Digital aktivism, kollektiva identiteter, identifikation, participatory culture.

Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer.

Material: Intervjuer med sex personer som tar del av kroppsorienterad aktivism.

Resultat: Resultatet visar att studiens respondenter inte upplever definitionerna av de tre
kroppsorienterade aktivismerna – kroppsaktivism, fettaktivism och kroppspositivism – som tydliga och att detta resulterar i försiktighet vad gäller att
själva delta. Ytterligare en bakomliggande orsak till att de inte deltar är ett hårt och dömande klimat vilket de själva vittnar om, men också emellanåt bidrar till. Det finns en samstämmighet kring att sänkta trösklar till deltagande har bidragit till naivitet och okunskap och att detta riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa. Samtliga
respondenter upplever att tolkningsföreträdet samt berättigandet att delta ges till de som är att se som marginaliserade men att det finns en stark önskan, i de flesta fall också strävan, efter att kampen ska bli allas.

Johanna Hedström & Alva Vestberg
MKV, Examensarbete , ht20
1138
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.