NYHETSUNDVIKARE ELLER SELEKTIV

En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

thumbnail of 1134

Syfte: Syftet är att undersöka varför människor väljer att ofta eller ibland avstå från traditionella nyheter genom att skapa en förståelse för de resonemang, avsikt och behov en nyhetsmedieundvikare har.

Teori: Uses and gratification theory. Folk theories.

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.

Material: 10 semi-strukturerade intervjuer med individer som ofta/ibland undviker traditionella
nyheter.

Resultat: Respondenterna undviker traditionella nyheter, men de undviker inte alla traditionella
nyheter, de uppger att de väljer bort vissa traditionella nyheter men de väljer istället till
andra som bättre passar deras preferenser. De uppger att den sorts nyhet de undviker oftast är nyheter som anses vara av negativ karaktär och påverkar respondenternas mående negativt. Samtidigt uppger flera att de fortfarande vänder sig till denna typ av nyhet, men i ett annat format än traditionella nyheter. De bakomliggande faktorerna till varför respondenterna undviker nyheter är många och komplexa och uttrycks ofta i kombination med varandra. Negativitet och upprepning speglas i flera svar, även misstro och personliga faktorer spelar in. Såväl behov som uppfattningar och attityder
genomsyrar svaren i undersökningen. Både behov att konsumera och behov att välja bort. Respondenternas uppfattningar och attityder är det som hjälper dem att rationalisera sina handlingar. Coronapandemin har påverkat respondenternas konsumtion, de konsumerar mer nyheter och allt oftare från traditionella nyhetskällor. I relation till krisens allvar och smittomfattning följer respondenterna nyheter, dock uppger de att när krisen är över går de förmodligen tillbaka till gamla rutiner.
Respondenterna vill inte identifiera sig själva som nyhetsmedieundvikare, men kanske hellre nyhetsmedieundvikare än nyhetsundvikare.

Ahmed Hanic och Johanna Petersen
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.