“TODAY I AM OFFICIALLY DECLARING A NATIONAL EMERGENCY, TWO VERY BIG WORDS”

En kvalitativ textanalys med fokus på framing av
president Trump, CNN och Fox News bidrag till
meningsskapandet av Covid-19 pandemin.

thumbnail of 1133

Syfte: Syftet är att undersöka hur president Trump, CNN och Fox News bidrar till meningsskapandet
av Covid-19 som samhällskris.

Teori: Studien utgår från framing och sensemaking.

Metod: Kvalitativ textanalys med fokus på framing.

Material: President Trumps tal den 13 mars 2020 och två olika nyhetsprogram från CNN (Cuomo
Prime Time) och Fox News (Tucker Carlson Tonight) den 12 och 13 mars 2020.

Resultat: Studiens resultat påvisar att president Trump bidrar till meningsskapandet genom att tona
ner krisens eventuella konsekvenser. Det framgår även att han vill förmedla en bild av sig själv som
en ledare som agerar och har kontroll. Gällande CNN och Fox News görs det tydligt att de båda bidrar
till meningsskapandet utifrån två diametrala motsättningar. Vidare påvisar studien att nyhetskällorna inte bidrar till den allmänna förståelsen av krisen och president Trumps agerande, utan ramas in utifrån deras segmenterade publik.

Christopher Schelander
MKV, Examensarbete , ht20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.