”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF”

En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

thumbnail of 947-1

Uppsats/Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Gabriella Sandstig Examinator: Annika Bergström Nyckelord: e-bok, studenter, kurslitteratur, inställning, attityd, socialisation, meningsskapande, kognitiva processer, affektiva processer. Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska studenters inställning och attityd till kurslitteratur i e-boksformat och hur den av studenterna motiveras samt formas. Teori: Technology Acceptance Model, attitydskapande, symbolisk interaktionism, livsstil, image, kulturellt kapital & early adopters. Metod: Åtta stycken kvalitativa respondentintervjuer. Resultat: Studien visar tre typer bland respondenterna ifråga om deras inställning till eboken: de som var negativa till e-boken, och som föredrog den tryckta boken; de som var både negativa och positiva till e-boken, och som använde e-boken som ett komplement; och de som var positiva till e-böcker, och som såg det som ett nytt medium med nya möjligheter. Faktorer så som funktioner, pris, tillgänglighet och uppdaterad information vägde tungt till att motivera till användande, men även att den förekom på kurslitteraturlistor, den image som eboken hade för respondenterna, samt den sociala kontexten. I formandet av respondenternas inställning gentemot e-boken var erfarenhet, den känslomässiga aspekten, samt hur de upplever e-bokens användbarhet återkommande faktorer. Även samhällets generella inställning till teknik formade respondenternas inställningar gentemot kurslitteratur i e-boksformat. Antal ord: 19 995

Elina Hellmark och Cecilia Jonsson
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.