Det finns ju inte en käft som skulle betala för att läsa en blogg”

En studie om svenska dagstidningars övergripande strategier bakomuppstarten av bloggar på sina nätupplagor.

thumbnail of 759-1

Titel: ”Det finns ju inte en käft som skulle betala för att läsa en blogg” – En studie om svenska dagstidningars övergripande strategier bakom uppstarten av bloggar på sina nätupplagor. Författare: Therése Kristiansson och Sofia Wallqvist Uppdraagsgivare: Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Sedan 1979 har de bedrivit forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik. Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet (JMG) Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jonas Ohlsson Totalt antal ord: 17 835 Syfte: Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av bloggar på svenska dagstidningars nätupplagor och att ur ett redaktionellt ledningsperspektiv undersöka vilka övergripande strategier som ligger bakom uppstarten av bloggar på deras webbplatser. Metod: Kvantitativ kartläggning av svenska dagstidningars nätupplagor och bloggar kopplade till deras webbplatser, samt kvalitativa samtalsintervjuer med tidningarnas chefredaktörer, redaktionschefer och webbchefer. Material: Analys av 56 stycken svenska nättidningar med bloggar kopplade till sin webbplats, samt 14 stycken semi-strukturerade samtalsintervjuer. Huvudresultat: En stor majoritet av nättidningarna har bloggar på sin webbplats, endast två av 56 har valt att inte anamma trenden. Etableringen av bloggarna har inte varit blixtsnabb, men under loppet av fyra år har bloggarna nått nästan total spridning. Först ut att anamma trenden var de nättidningar som är störst där samtliga nättidningar som i dag har bloggar startade upp sin bloggverksamhet år 2005. De flesta tidningarna saknade uttalade strategier vid uppstarten, det handlade snarare om ett ”flockbeteende” där tidningarna i branschen påverkade varandra och valde att hoppa på bloggtrenden för att hänga med i utvecklingen. Dock har ett strategiskt tänkande utvecklats senare kring ett antal specifika delar av bloggverksamheten. Det främsta målet med bloggarna, vilket alla undersökta tidningar uppger, är att de ska driva trafik till nättidningens webbplats. Andra mål med tidningarnas bloggverksamhet är att bredda sitt material, profilera medarbetare, plocka in externa bloggare för ny kompetens samt att skapa dialog med läsarna.

Therése Kristiansson Sofia Wallqvist
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.