Det får inte bli för mycket av det här datoriserandet.”

Enkvalitativ studie av digitaliseringens påverkan pågenerationsskillnader, med fokus på kommunikation

thumbnail of 753-1

Titel ”Det får inte bli för mycket av det här datoriserandet.” – En kvalitativ studie av digitaliseringens påverkan på generationsskillnader, med fokus på kommunikation Författare Philip Bernåker & Julia Halldner Uppdragsgivare JMG, Medieinriktningen på lärarutbildningen, Göteborgs universitet Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2011 Handledare Jenny Wiik Sidantal 40, inklusive bilaga Antal ord 15 716 Syfte Att undersöka generationsskillnader gällande kommunikation i och med digitaliseringen. (Utifrån en lärares synvinkel) Metod Kvalitativ undersökning i form av samtalsintervjuer Material Sex stycken samtalsintervjuer med gymnasielärare i Göteborg Huvudresultat Studien visar att lärarna anser att digitaliseringen är ett problem och att den har påverkat generationsskillnader negativt. Lärarna anser även att kommunikationen har påverkats avdigitaliseringen, både positivt och negativt. Dock kommerungdomar alltid ses på ett visst sätt – lata, bekväma och i behov av instruktioner. Vår studie ökar medvetenheten kring problematiken som digitaliseringen har medfört.

Philip Bernåker Julia Halldner
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.