“Det finns reklamer som är så dåliga, så de typ bli roliga”

en kvalitativ studie av hur dagens ungdomar förhåller sig till reklam

Abstract Titel: ” Det finns reklamer som är så dåliga, så de typ bli roliga” – en kvalitativ studie av hur dagens ungdomar förhåller sig till reklam. Författare: Stefan Hedman och Sofia Appelgren Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, fördjupningskurs Högskola: Göteborgs Universitet Termin: HT 2004 Syfte: Vårt syfte med undersökningen är att ge en djupare förståelse för hur ungdomar förhåller sig till TV -reklam och hur deras olika förutsättningar i form av livsstil och kulturellt kapital kan ge uttryck för helt olika meningsskapande. Metod och material: Fyra fokusgrupper (kvalitativ metod), som bygger på en strukturerad intervjuform. Vi använde oss av två reklamfilmer, Comviq Kompis och Tre. Huvudresultat: Om våra fokusgrupper kan få representera denna ungdomsgeneration så kan vi med säkerhet konstatera – precis som forskningen kring reklam i allmänhet – att förhållningssättet är till reklam är i mångt och mycket delat. Men inte i två olika läger där man antingen gillar reklam eller inte, utan ungdomar förhåller sig olika till reklamen ur olika perspektiv. Reklam som inte gjorde alltför stort anspråk på sanningshalt eller som lekte på etiska eller moraliska regler tycktes uppskattas mer än andra.

Sofia AppelgrenStefan Hedman
MKV, Examensarbete , ht04
523
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.