“Det fucking räcker.”

En jämförande studie om representation i TV4s Nyhetsmorgon
och SVTs Morgonstudion

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur den svenska befolkningen representeras samt i vilket utrymme i TV4 och SVTs morgonprogram.
Teori: Mångfaldsteorin, Agenda Setting Theory, Framing Theory

Metod: Kvantitativ Innehållsanalys

Material: Sammanlagt 20 avsnitt från TV4s Nyhetsmorgon och SVTs Morgonstudion

Resultat: Utbudet från de två kanalerna skiljer sig inte drastiskt. Resultatet visade att båda
morgonprogrammen visar en jämställd fördelning av kön som dessutom är representativ för den svenska
befolkningen. Morgonstudion visar en mer jämn fördelning av åldrar än Nyhetsmorgon men de båda visar majoriteten 35-49 åringar. Minoriteter är underrepresenterade i båda programmen men ges utrymme inom fler områden hos Nyhetsmorgon än hos Morgonstudion.

Cecilia Knoph
MKV, Examensarbete , vt21
1150
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.