Vem får vara med?

– En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

thumbnail of 1149

Syfte: Att kartlägga mångfalden i SVT:s lokala nyheter sett till vem som får komma till tals och vilka geografiska områden som bevakas

Teori: Normativ medieteori, mångfald, identifikation

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 315 nyhetssändningar från SVT:s 21 lokala redaktioner

Resultat: Andelen manliga intervjupersoner var högre än andelen kvinnliga (55% män och 45% kvinnor). Personer i medelålder var kraftigt överrepresenterade och stod för 72% av det totala antalet intervjupersoner. Personer som arbetar som huvudsaklig sysselsättning stod för den största andelen intervjupersoner, nämligen 70%. De flesta
(70%) framträder också i sin yrkesroll. När det kommer till den geografiska dimensionen kom de flesta (22%) inslag/nyheter med angiven plats från en större stad. Annars var representationen mellan andra typer av orter relativt jämnt fördelad.

Isabelle Börgesen Perusko & Malin Ekström
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.