”Easy cash, utnyttja män.”

En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans.

thumbnail of 1148

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.

Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminism

Metod: Kvalitativ intervju

Material: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26.

Resultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sitt arbete och plattformen OnlyFans som både begränsande och möjliggörande. De möjliggörande aspekterna är att de kan tjäna pengar, fritt kan uttrycka sin identitet, samt att plattformens funktioner skapar tryggare arbetsförhållanden. Dessutom beksriver respondenterna att innehållsskapandet skapar en känsla av kontroll över deras egen kropp. Ökar självkänslan, samt möjliggör ett maktskifte mellan män och kvinnor. De begränsande aspekterna är att respondenterna uppmuntras överskrida sina gränser, att det förekommer hat och trakasserier, samt att de översexualiseras och objektifieras till följd av sitt innehållsskapande. De aspekter som både beskrivs som både möjliggörande och begränsande är plattformens popularitet då detta skapar möjligheter för kvinnor att nätverka och skapa en gemenskap, samtidigt som det är begränsande då det glamoriserar plattformen och arbetet. Den sista aspekten som är både möjliggörande och begränsande, är kundens krav på intimitet och autencitet. Den möjliggörande aspekten är att respondenterna hade vänskapliga och trevliga relationer till sina kunder, medan den begränsande aspekten är att de ställde ett ökat krav på kommunikation och att kreatörerna skulle vara personliga.

Sofia Bäckström & Martha Tedla
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.