DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET

En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

thumbnail of 991

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: HT 2016
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 51
Antal ord: 18 006
Nyckelord:
Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus,
könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter i porträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016.
Teori: Medielogik, nyhetsvärdering, priming, framing, genusteori.
Metod: Kvalitativ och kvantitativ textanalys.
Material: 48 tidningsartiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
Resultat: Resultatet visade att det finns fler skillnader än likheter i porträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför det amerikanska valet 2016. Trump porträtteras på ett mer negativt sätt och beskrivs som inkompetent, icke trovärdig och
med få ledarskapsegenskaper. Han får däremot ett större medialt utrymme samt mer utrymme för sin politiska agenda. Hillary Clinton, å andra sidan beskrivs som kompetent, presidentmässig och därmed mer trovärdig som politiker. Vår studie visar inte stöd för flertalet av de genusteoretiska antaganden som ligger till grund för undersökningen. Studien visar bland annat en omvänd könsstereotypisk porträttering, där Trump beskrivs med kvinnliga könsstereotypa egenskaper och Clinton med manliga.

Ivana Milovanovic Julia Persson
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.