”HÅLLER DU MED? DELA GÄRNA!”

En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

thumbnail of 990

Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR,
opinionsbildning och omvärld
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2016
Uppdragsgivare: JMG, Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation,
Göteborgs Universitet.
Handledare: Gustav Persson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 53
Antal ord: 19 970
Nyckelord: Facebook, social media, political communication,
mediatization, media logic
Syfte: Syftet är att analysera hur relationen mellan medier, medborgare och
politik tar sig i uttryck genom politisk kommunikation på sociala
medier.
Teori: Medialisering, medielogik, politisk logik, spridbarhetslogik
Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content
Analysis).
Material: Vårt urval består i de topp fem mest spridda inläggen på
varje svenskt riksdagspartis Facebooksida, under perioden
2015-11-01 till 2016-11-01.
Resultat: Studiens huvudresultat visar på en aspekt av politisk medialisering som
påverkar rollfördelningen mellan medier, medborgare och politiker.
Politiker kommunicerar direkt med medborgare på sociala medier
och kringgår således till viss del mediers traditionella roll som
agendasättare och gate-keepers. Mediers traditionella roll verkar
istället ha tagits över av, och fördelats mellan, politiker och
medborgare. Politiska aktörer förmedlar information på ett
nyhetsmässigt sätt och medborgare anammar ett granskande
förhållningssätt på Facebook. Medborgare har en kvantitativ makt som
gate-keepers i och med att de beslutar över i vilken utsträckning
innehåll ska spridas vidare. De påverkar även kontexten i vilken
innehållet sprids. Sociala medier ses snarare som en plattform än en
medial aktör, men behåller viss makt över agendan och gate-keeping
genom inofficiella algoritmer. Det finns tydliga bevis på att
medielogiken har direkt inverkan på innehållet, men färre belägg för
att det skulle vara på bekostnad av den politiska logiken.

Victoria Busck & Filippa Dahlkild
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.