UPPRÖRD, LIKGILTIG ELLER ROAD

En kvalitativ mottagarstudie om reklam på bloggar

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2016
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 27
Antal ord: 14 314
Nyckelord: Bloggar, reklam, native advertising, kvalitativ mottagarstudie,
fokusgrupper, intervjuer, förtroende, social media influencers
Syfte: En kvalitativ mottagarstudie om reklam på bloggar
Teori: Uses and gratifications, användarforskning. reklamforskning
Metod: Kvalitativ studie baserad på fokusgrupper och intervjuer
Resultat: Bloggläsare störs inte av native advertising på bloggar så länge den uppfyller vissa kriterier. Reklamen ska passa i bloggens övriga innehåll, bloggaren ska vara öppen med att det rör sig om reklam och reklamen ska handla om något som läsaren är intresserad av. I annat fall hoppar de över inlägget och går vidare i flödet. När det istället handlar om dold reklam blir respondenterna upprörda och känner sig lurade. Vi fann att ärlighet
kring reklam i bloggar är viktigt för att bibehålla mottagarnas förtroende

Anna Eliasson och Josefin Sahlin
MKV, Examensarbete , ht16
989
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.