IDEOLOGI PÅ 140 TECKEN

En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

thumbnail of 988

Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: HT/2016
Handledare: Niclas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 50
Antal ord: 13 649
Nyckelord: Twitter, populism, ideologi, Sverigedemokraterna, sociala medier
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur det är möjligt att kommunicera ett så komplext ämne som ideologi genom Twitter, vars speciella förutsättningar ställer krav på en kort och koncis kommunikation.
Teori: Uppdelad i två avsnitt, ett om ideologi, populism och högerpopulism och ett om politisk kommunikation på sociala medier.
Metod: En kvantitativ innehållsanalys används i en första förstudie och sedan en kvalitativ textanalys i studiens huvudsakliga analys- och resultatdel.
Material: 66 tweets plockade från fyra olika konton kopplade till Sverigedemokraterna.
Resultat: Resultaten från studien visar att det går att kommunicera ideologiska budskap genom Twitter. Vidare visar resultaten att Sverigedemokraternas kommunikation är anpassad i viss form efter mediernas logik och plattformens olika förutsättningar.
Kommunikationen håller sig även i stor grad inom de områden som partiet profilerar som kärnfrågor, där de redan har en etablerad ideologisk ståndpunkt.

Niklas Gustafsson, Tom Serner
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.