EN BILD UPPRÖR FLER ÄN TUSEN ORD

En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

thumbnail of 987

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500, Examenskurs i medie- och
kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier
och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet.
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2016
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 39
Antal ord: 10771
Nyckelord: satir, satirteckning, karikatyr, yttrandefrihet
Syfte: Att undersöka om och hur publiceringen av satirteckningar i svensk dagspress förändrats under 2000-talet?
Teori: Dagordningsteori; Gestaltningsteori; Det resursbaserade perspektivet (RBV); Mediekonvergens
Metod: Kvantitativ innehållsanalys
Material: Studien undersöker 159 stycken satirteckningar publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, under september månad 2004 och 2016.
Resultat:
Publikationsfrekvensen av satirteckningar i svensk dagspress har minskat
signifikant, från 116 stycken 2004 till 43 stycken 2016. Ämnesområdena för
satirteckningarna har gått från övervägande politiska till allmänna, vardagliga.
Teckningarna har förskjutits från att förr oftast varit integrerade på ledarsidor, för att idag i större mån publiceras isolerade på debattsidor eller som bildinsändare.

David Högberg och Nils Sjölund
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.