Det sociala intranätet – ett forum för information, interaktion och identifikation

thumbnail of 792-1

Titel: Det sociala intranätet – ett forum för information, interaktion och identifikation Författare: Jessika Hällerö, Emmy Nordin och Anna Salomonsson Uppdragsgivare: Semcon AB Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Institutionen för journalistik, massmedier och kommunikation (JMG) Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Malin Svenningsson Sidantal: 52 Antal ord: 15 020 Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Semcons konsulter reflekterar över sin organisationstillhörighet och hur de identifierar sig med sin arbetsgivare, samt att öka kunskapen om konsulternas inställning till och användandet av Semcons intranät. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Resultatet baseras på intervjuer med tio av Semcons konsulter. Huvudresultat: Genomgående för studien är att det tenderar att finnas en positiv och en negativ strömning i förhållande till frågorna. Vad gäller organisationsidentifikation finns det konsulter som identifierar sig med Semcon, konsulter som identifierar sig med arbetsplatsen samt de som är osäkra över sin organisationstillhörighet. Det råder även delade meningar kring hur ett socialt intranät kan medverka till att identifikationen med Semcon stärks. Vissa menar att ett socialt intranät kan bidra till identifieringen som Semconit, medan andra menar att det finns för lite information på avdelningsnivå för att uppnå detta. De positiva och negativa inställningarna återkommer i frågan om konsulternas inställning till intranätet som socialt forum. De positiva konsulterna menar att intranätet är deras återkoppling till Semcon. De negativa aspekterna konsulterna påpekar kan härledas ur deras avsaknad av ett yrkesrelaterat behov av interaktion via intranätet. Konsulterna är däremot eniga om att sökfunktionen och Employee Service Portal är de applikationer som är mest användbara i yrkesutövandet.

Jessika Hällerö Emmy Nordin och Anna Salomonsson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.