Hållbar stadsutveckling för delaktighet och invånardialog

En studie av unga kvinnors kommunikationsvanor och intresse för medborgardialog ien mångkulturell storstadsdel

thumbnail of 773-1

Titel Hållbar stadsutveckling för delaktighet och invånardialog – En studie av unga kvinnors kommunikationsvanor och intresse för medborgardialog i en mångkulturell stadsdel Författare Matilda Reiderstedt och Marina Milojkovic Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborg universitet Termin Höstterminen 2011 Uppdragsgivare Utveckling Nordost (Göteborgs stad i samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden) Handledare Malin Sveningsson Sidantal 38 sidor exklusive bilaga Syfte Syftet med vår studie är att undersöka kommunikationsvanor och informationsbehov hos målgruppen unga kvinnor boende i Göteborgs nordöstra stadsdelar. Syftet är också att undersöka de unga kvinnornas intresse för medborgardialog och delaktighet inom ramen för stadsutvecklingsprojekt. Metod Kvalitativa intervjuer. Material 10 intervjuer med unga kvinnor boende i Bergsjön (1), Angered (2), Hammarkullen (1), Hjällbo (3), Storås (1), Rannebergen (1) och Gårdsten (1) Huvudresultat Vårt resultat visar att Utveckling Nordost inte lyckats förankra sitt mål och syfte hos intervjupersonerna, vilket verkar bero på brister i informationsspridnings-processen. Resultatet visar att de unga kvinnorna i stor utsträckning använder sig av mun-till-mun-metoden gällande informationsspridning och att utländska medier dominerar över svenska i hemmet. Tidningsläsandet är hyfsat omfattande, men få prenumererar på någon av de stora svenska dagstidningarna. Vidare kan vi konstatera att det råder en positiv attityd till ett stadsutvecklingsprojekt, men att förtroendet för att några större förändringar kommer att bli märkbara är svagt. Vårt resultat visar också att det finns ett intresse för medborgardialog och en önskan att kunna kommunicera kring frågor som rör stadsdelarnas utveckling med projektanställda och förtroendevalda.

Matilda Reiderstedt och Marina Milojkovic
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.