Dokusåpor

- En kvalitativ undersöning om dokusåpors attraktionskraft

Abstract Titel: Dokusåpor- en kvalitativ undersökning om dokusåpors attraktionskraft Författare: Sofia Keiller Karoline Rydell Kurs: Medie- och Kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen Termin: Vårterminen 2002 Vi har haft som målsättning att undersöka och förstå dokusåpors attraktionskraft samt hur publiken värderar dokusåpan som genre med fokus på livsstil, identitet och meningsskapande. Utifrån detta har vi försökt finna svar på elva frågeställningar som går under fyra teman i ordningen, livsstil, identifikation, genre samt meningsskapande. För att uppnå dessa svar och resultat valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, med hjälp av en fokusgruppintervju. Vi intervjuade sex personer, varav tre kvinnor och tre män vars gemensamma variabler var ålder, boende samt att alla mer eller mindre konsumerade dokusåpor regelbundet. Utifrån respondenternas diskussion kring dokusåpor, har vi kommit fram till följande huvudresultat: Dokusåpa tittandet är enligt våra respondenter mer baserat på ålder och civilstånd, än på socio- ekonomisk bakgrund. Dokuåpor tilltalar mer den yngre publiken samt att singlar idag hellre föredrar att äta till en lättsam dokusåpa än att äta ensam helt utan sällskap. Vi kom även fram till att man i lite finare kretsar medvetet undviker att tala om dokusåpor, medan det i andra kretsar är mer accepterat. Dokusåpa konsumtion är en rutin som ingår i många tittares vardagsliv. Respondenterna identifierade sig snarare i programmens olika moment och händelser än i de olika personligheterna/ karaktärerna. Majoriteten av dokusåporna genomsyras av orealistiska och vinklande inslag, men att det är just detta som gör dokusåporna till en njutning för tittarna. Dokusåpan är ett intrigprogram som hela tiden måste utvecklas med mer ”smaskiga” och dramatiska inslag. Vi kom även fram till att en dokusåpa som genre måste innehålla vissa ”ingredienser”, som väl utvalda personlighetstyper, hög intrigfaktor samt överraskande inslag. Det framkom även tydligt att konsumtion av dokusåpor är till för underhållning. Intellektuell stimulans söker våra respondenter på annat håll. Dokusåpor är en genre som är mycket lätt att ta till sig och har en avkopplande funktion. Såporna ger även upphov till bra samtalsämnen, en slags entrebiljett till konversation med andra människor.

Sofia KeillerKaroline Rydell
MKV, Examensarbete , vt02
429
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.