Elevers mediekompetens i fokus

En studie av hur elever på ett gymnasium upplevde att de utvecklade son mediekompetens i ett FN-rollspel

thumbnail of 703-1

Titel: Elevers mediekompetens i fokus _ En studie av hur elever på ett gymnasium upplevde att de utvecklade sin mediekompetens i ett FN_rollspel. Författare: Maud Ahlström & Peo Granberg Kurs: Examensarbeteete i Medie_ och kommunikationsvetenskap Termin: Hösttermin 2009 Syfte: Vårt syfte är att analysera hur elever på ett gymnasium upplevde att de utvecklade sin mediekompetens i ett FN_rollspel. Metod och material: Undersökningen består av tre delar. Respondent intervjuer med sex elever som vi analyserat enligt kvalitativ metod. Informantintervjuer med tre lärare och en skolledare som vi analyserat enligt kvalitativ metod men som främst används som bakgrundsmaterial. En enkätundersökning som vi har analyserat enligt kvantitativ metod. Huvudresultat: Vi fann att eleverna utvecklande olika förhållningssätt till innehållet i media och att deras mediekunskaper skilde sig åt på flera plan. För att analysera detta sammanställde vi idealtyper, med vilka materialet drogs isär för att tydliggöra skillnaderna. Med hjälp av idealtyperna vill vi visa på olika förhållningssätt i att kritiskt granska media innehållet, att själv producera innehåll och att lära;Självständig samhällskritiker; som gärna söker på nätet på egen hand och har lätt för att motivera och analyser enligt källkritiska metoder. Uppmärksammar inte bilder i medias innehåll. Har inte något behov av att skapa eget medieinnehåll. Ser lärandet som en individuell process, _ det är roligare när man kommer fram till det själv. Trygg mediegranskare; använder sig av den uppsättning länkar som finns tillgänglig. Är noga med att metodiskt följa de regler som gäller för att granska innehållet i media. Väljer hellre säkra kort. Ser till bilders betydelse men har inte så stort behov att själv skapa innehåll i media. Ser lärandet som en kollektiv process – vi lär av varandra. Design intresserad medieproducent; Är inte så genomtänkt när det gäller att förhålla sig kritisk men känner till en hel del om källkritik. Lägger dock större vikt vid innehållets form, än på dess innehåll och är medveten om bilders kommunikativa förmåga. Har en önskan om att själv representera och skapa innehåll i media. Vår undersökning visade också att eleverna beroende på program och kön uppfattade kontexten, det vill säga FN-rollspelet som helhet, lite olika. Skillnaden kan bero på att eleverna hade olika mycket förförståelse om klimatfrågan. Svårighetsgraden varierade därför för eleverna. Skillnaden kan också bero på att eleverna hade synpunkter på den diskurs som gäller för ett FN-rollspel. En diskurs som är tänkt att motsvara FN’s riktiga när det gäller normer och regler.

Maud Ahlström Peo Granberg
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.